Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bags&Bags lederwaren en reisartikelen en bagsandbags.nl, gevestigd te Lelystad en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 39036976 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Definities
1.1 Bags&Bags is een winkel met lederwaren, reisartikelen, tassen, paraplu’s en sieraden welke via bagsandbags.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website bagsandbags.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bagsandbags.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bagsandbags.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door bagsandbags.nl.
bagsandbags.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn binnen Nederland (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 bagsandbags.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, KNAB, ING, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank, van Landschot kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

Met uw creditcard: Mastercard en Visa.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met bagsandbags.nl.

5.3 De klant geeft bagsandbags.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bagsandbags.nl.

5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer bagsandbags.nl de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6. Levering
6.1 bagsandbags.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan bagsandbags.nl kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. bagsandbags.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan bagsandbags.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
8.1 Klanten van bagsandbags.nl hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen veertien (14) werkdagen een artikel aan te melden voor retour of ruiling. Na de dag van melding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te sturen.

8.2 Retourzendingen dient u voldoende te frankeren. Let op: Als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van bagsandbags.nl wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van bagsandbags.nl.

8.3 De goederen kunnen enkel worden geruild of geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als door u ontvangen en mogen niet gebruikt zijn. Vul het retour/ruilings formulier volledig in en stuur deze mee in het pakket naar onderstaand retouradres:

Bags&Bags, De wissel 32, 8232 DP Lelystad.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 0320 – 232319 of via de mail bagsandbagsservice@gmail.com

8.4 Artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden:
-Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
-Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet door bagsandbags.nl zijn verricht.
-Wanneer het artikel gebruikt is.

Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant zullen wij deze schade aan de klant doorberekenen.


8.5 Bij ontvangst van een verkeerd artikel:
Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door bagsandbags.nl omgeruild voor het correcte product. Hiertoe dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden wij de verzendkosten aan de klant. Bewaar altijd de originele verpakking waarin het artikel verstuurd is.

Artikel 9. Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen bagsandbags.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.
Een geschil kan voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform via de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 10. Verzendkosten
Voor een online bestelling worden eenmalige verzendkosten in rekening gebracht van €7.95 per bestelling, dus niet per artikel.
Voor internationale verzendingen dient u vooraf contact op te nemen met de klantenservice voor de actuele tarieven.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling
11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet door bagsandbags.nl verzonden, worden geannuleerd. U dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice.

11.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Artikel 8 lid 4 zijn hierop van toepassing.

Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice bagsandbagsservice@gmail.com of op 0320-232319. In de e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling inclusief ingevuld retour formulier BINNEN 14 DAGEN NA UW MELDING kunt retourneren. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door bagsandbags.nl plaats. De verzendkosten van het retour sturen zijn altijd voor rekening van de klant en worden niet vergoed. De verzendkosten voor een pakket bedragen ongeveer € 7,95.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bagsandbags.nl, dan wel tussen bagsandbags.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en bagsandbags.nl, is bagsandbags.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bagsandbags.nl.

Artikel 13. Overmacht
bagsandbags.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat bagsandbags.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen bagsandbags.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.

14.5 Kadobonnen en tegoedbonnen met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden, anders wordt de waarde van die bonnen in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

15.Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Bags&Bags
de Wissel 32
8232 DP Lelystad
Tel: 0320-232319
E-mail: bagsandbagsservice@gmail.com
Web http://www.bagsandbags.nl
KvK: 39036976
BTW nummer: NL1296.73.791.B01
Banknummer IBAN : NL60 INGB 0004 0069 80
Bic: INGBNL2A

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van bagsandbags.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Wij bieden:

  • Veilige Betaling !

  • Dezelfde dag nog verzonden bij bestelling voor 15:00 (m.u.v. Zondag)

  • GRATIS INPAKSERVICE voor kado's

Wij accepteren:

In Webshop Ideal & Credit card

In Winkel Contant, Pin, Mastercard, Visa, VVV bon & kaart en Fashion Cheque

 

© 2015 - 2020 Bags&Bags | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.